Karta Narodów Zjednoczonych

Dokumenty | 5 sierpnia 2011

Karta Narodów Zjednoczonych (The Charter of the United Nations) to traktat stanowiący podstawę funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podpisało go, 26 czerwca 1945 roku w San Francisco, 50 z 51 państw założycielskich ONZ (Polska, uznawana za 51 członka-założyciela, ratyfikowała Kartę w październiku 1945 roku).

Karta Narodów Zjednoczonych weszła w życie 24 października 1945 roku.

Większość państw na świecie ratyfikowało Kartę (193). Wśród sygnatariuszy nie znalazły się głównie terytoria sporne (między innymi: Tajwan, Cypr Północny, Abchazja) i niewielkie wyspy (Wyspy Cooka). Stolica Apostolska, Palestyna i Zakon Maltański otrzymały natomiast status obserwatora (mogą więc uczestniczyć w spotkaniach Zgromadzenia Ogólnego ONZ i podpisywać rezolucje, ale nie mają prawa głosować nad rezolucjami).

Kraje podpisujące Kartę Narodów Zjednoczonych zobowiązują się do przestrzegania jej postanowień.

Karta Narodów Zjednoczonych obejmuje dziewiętnaście rozdziałów:

 • Rozdział I. Cele i zasady
 • Rozdział II. Członkostwo
 • Rozdział III. Organa
 • Rozdział IV. Zgromadzenie Ogólne
 • Rozdział V. Rada Bezpieczeństwa
 • Rozdział VI. Pokojowe załatwianie sporów
 • Rozdział VII. Akcja w razie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów agresji
 • Rozdział VIII. Układy regionalne
 • Rozdział IX. Międzynarodowa współpraca gospodarcza i społeczna
 • Rozdział X. Rada Gospodarcza i Społeczna
 • Rozdział XI. Deklaracja w sprawie obszarów niesamodzielnych
 • Rozdział XII. Międzynarodowy system powiernictwa
 • Rozdział XIII. Rada Powiernicza
 • Rozdział XIV. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
 • Rozdział XV. Sekretariat
 • Rozdział XVI. Postanowienia różne
 • Rozdział XVII. Postanowienia przejściowe w sprawie bezpieczeństwa
 • Rozdział XVIII. Poprawki
 • Rozdział XIX. Ratyfikacja i podpisanie

Karta Narodów Zjednoczonych określa szczegółowo zasady funkcjonowania oraz cele organów ONZ.

Cele Narodów Zjednoczonych, przedstawione w Karcie Narodów Zjednoczonych:

 • utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zapobieganie zagrożeniom dla pokoju oraz ich usuwanie, tłumienie aktów agresji oraz pokojowe rozwiązywanie sporów – zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego,
 • dążenie do rozwijania przyjaznych stosunków między narodami, opartych na zasadach równouprawnienia i samoistnienia narodów,
 • międzynarodowe współdziałanie w rozwiązywaniu zagadnień gospodarczych, społecznych, kulturalnych i humanitarnych,
 • propagowanie poszanowania dla praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich, niezależnie od rasy, płci, języka czy wyznania.

W Karcie wielokrotnie poruszane są kwestie poszanowania praw człowieka. Prawa człowieka i ich przestrzeganie stanowią fundament istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zostaw komentarz