Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej

Dokumenty | 27 września 2010

Dyskryminacja na tle rasowym nieustannie stanowi jeden z głównych problemów współczesnego społeczeństwa. Przybiera różne formy i ma różne stopnie nasilenia. W państwach wysokorozwiniętych, gdzie zróżnicowanie kulturowe jest bardzo wysokie, dyskryminacja rasowa ujawnia się w sporadycznych atakach, zazwyczaj słownych. Natomiast państwa słabiej rozwinięte od wielu lat borykają się z problemem nierównego traktowania ludzi innych nacji. Uprzedzenia, co do koloru skóry, widoczne są w wielu sytuacjach, od życia codziennego po miejsca publiczne.

dyskryminacja na tle rasowym

W 1966 roku na zjeździe Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Nowym Jorku uchwalono Międzynarodową Konwencje w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Mimo że upłynęło ponad 40 lat od ogłoszenia ogólnoświatowych standardów w traktowaniu osób o odmiennym kolorze skóry, nie wszędzie są one respektowane. Bardzo często przynależność do określonej rasy decyduje o pozycji społecznej.

Konwencja została powołana w celu ochrony praw mniejszości rasowych i etnicznych, żyjących w różnych państwach świata. Obejmuje ona różne aspekty, które w bezpośredni i pośredni sposób mogą przyczynić się do szerzenia oraz pogłębiania dyskryminacji.

Pierwszy artykuł określa, czym jest dyskryminacja rasowa, jak należy rozmieć to pojęcie oraz jakie są formy dyskryminacji. Poza tym zostały opisane zasady przestrzegania tego międzynarodowego dokumentu. Natomiast w artykule 4 poruszone zostają kwestie propagowania wyższości jednej rasy nad innymi. Przedstawione są również wytyczne, które powinny zostać wdrożone w każdym państwie przestrzegającym prawa Konwencji. Kolejny artykuł zawiera spis prawa osób będących innej rasy, niż ta dominująca w danym kraju. Artykuł 6 dotyczy Wymiaru Sprawiedliwości, który jest odpowiedzialny za ściganie osób nieprzestrzegających założeń konwencji oraz za ochronę praw mniejszości rasowych. W artykule 7 opisano formy edukacji, które pozwolą rozwijać poczucie tolerancji wobec ludzi różnych narodowości.

Zostaw komentarz