Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Dokumenty | 2 listopada 2010

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych to dokument, który został stworzony na posiedzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1966 roku w Nowym Jorku. Wtedy też podpisano Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

Głównym założeniem tego traktatu jest zobowiązanie państwa, jakie ma ono w stosunku do swoich obywateli. Chodzi tu przede wszystkim o poszanowanie prawa wolności i swobód obywatelskich. Obecnie na świecie jest tylko kilka państw, które się nie zdecydowały na podpisanie traktatu lub podpisały, a nie ratyfikowały, czyli nie zatwierdziły jego wprowadzenia, zrobiły tak m.in. Chiny.

Gwarantem przestrzegania MPPOiP jest Komitet Praw Człowieka, który powołano do życia na mocy 28 artykułu tego porozumienia. Każdy obywatel państwa, które ratyfikowało Pierwszy Protokół Fakultatywny tego Paktu ma prawo składać skargę na swoje władze, jeśli wyczerpie już wszystkie drogi prawne w swoim kraju. Sprawa oczywiście musi dotyczyć łamania praw człowieka i obywatela. W grudniu 1989 roku na kolejnym zjeździe ONZ stworzono Drugi Protokół Fakultatywny. Dokument też zakazuje krajom, które go ratyfikowały wykonywania kary śmierci, wyłączając jedynie czas wojny, kiedy dopuszcza on możliwość jej wykonywania za dokonanie zbrodni wojennych.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych dzieli się na cztery części, z których każda określa inne zadania. Artykuły pierwszej części mówią o samostanowieniu i decydowaniu o bogactwach naturalnych każdego kraju, Druga część nakazuje przestrzeganie równości płci, zabrania dyskryminacji ze względu na pochodzenie i wyznanie. Trzecia część zabrania niewolnictwa i tortur. Daje ludziom prawo do zgromadzeń, tworzenia związków zawodowych, ochrony życia prywatnego, do posiadania własnych poglądów i demokratycznych wyborów władz swojego państwa. Na podstawie zapisów czwartej części powstał właśnie Komitet Praw Człowieka, zawarto w niej także zasady jego działania i powoływania jej członków oraz ich kadencyjność.

Polska Pierwszy Protokół ratyfikowała w 1977 roku, a Drugi podpisała w 2000 roku jednak do tej pory go nie ratyfikowała. MPPOiP wraz z Deklaracją Praw Człowieka tworzą Międzynarodową Kartę Praw Człowieka.

Zostaw komentarz