Migracje na świecie

Dialog kultur | 31 sierpnia 2010

Zjawisko migracji znane jest od wieków. Ludzie od zawsze zmieniali swoje miejsca pobytu z różnych powodów. Wyróżnia się zatem kilka rodzajów migracji. Po pierwsze emigracja, czyli opuszczenia stałego miejsce zamieszkania oraz imigracja – przyjazd do nowego kraju, miejsca. Poza tym rodzajem migracji jest także reemigracjarepatriacja. Reemigracja to powrót do kraju ludzi, którzy kiedyś wyemigrowali. Natomiast repatriacja dotyczy powrotu osób do państwa, które dawnej zostały deportowane lub zesłane w okresie wojny.

Istnieje wiele przyczyn migracji ludności. Do najczęstszych zaliczyć można ekonomiczne. Poszukiwanie pracy w bogatszym kraju, ta tendencja widoczna jest aktualnie w krajach Europy Zachodniej, a dawniej napływ emigrantów przeżywała Ameryka Północna. Inne przyczyny wiążą się z polityką. Ludność opuszcza kraj w wyniku trwających działań wojennych. Obecnie ten typ migracji występuje na terenie Bliskiego Wschodu oraz w Afganistanie. Do migracji przyczynić się może również religia w postaci m.in. pielgrzymki do miejsca kultu religijnego. Czynnikiem społecznym, decydującym o migracji, mogą być studia w innym państwie lub zawarcie małżeństwa z obywatelem innego kraju. Natomiast krótkotrwałe migracja dotyczą przede wszystkim aspektów turystycznych, występuje one dla celów rozrywkowych i kulturowych. Do migracji zmusić może również nagła sytuacja, jak np. klęska żywiołowa.

Dane statystyczne mówią, iż migranci aktualnie stanowią niewiele ponad 3% całej populacji. Coroczne badania przeprowadzone przez ONZ i Międzynarodową Organizację na rzecz Migracji (IOM), wskazują że tendencja ta nadal będzie rosła. Wiąże się to z łatwością przemieszczania się ludzi oraz zacieraniem granic między krajami, zwłaszcza w przypadku państw Unii Europejskiej. Zmiana miejsca zamieszkania nie wymaga już skomplikowanych procedur, dlatego decyzja o przeprowadzce jest dużo prostsza. Migracja to stały i trwały element współczesnej gospodarki, z którym trzeba się liczyć.

Ocena zjawiska migracji jest niezwykle trudna. Jego minusem jest nawarstwianie się konfliktów etnicznych i kulturowych w wyniku wymieszania się różnych nacji na jednym obszarze. Plusem natomiast jest napływanie nowych pracowników, dzięki którym gospodarka może się rozwijać. Pogodzenie tych czynników wymaga dużych nakładów finansowych w postaci zapewnienia emigrantom właściwej opieki i warunków do życia. Jednak jest to możliwe i przynosi wymierne rezultaty. Przykładem mogą być kraje skandynawskie, które zdecydowały się na otwarcie granic i obecnie przodują w rankingach na najniższy wskaźnik bezrobocia.

Zostaw komentarz